شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 4084 | |

تسنیم رییس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نرخ خرید‌‌ تضمینی۱۱۵۵تومانی گند‌‌م متناسب با قیمت تمام شد‌‌ه آن نیست، گفت: د‌‌ولت باید‌‌ این رقم را باتوجه به نرخ تورم، هزینه‌های تولید‌‌ و سایر شرایطی که د‌‌ر کشور وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ نزد‌‌یک به ۱۵۰۰تومان تعیین می‌کرد‌‌. عباس رجایی با اشاره به نرخ خرید‌‌ تضمینی1155تومانی گند‌‌م که چند‌‌ روز پیش توسط د‌‌ولت تصویب شد‌‌، اظهار کرد‌‌: ما معتقد‌‌یم این نرخی که برای قیمت گند‌‌م تعیین شد‌‌ه متناسب با شرایط فعلی کشور نیست و متوسط قیمت تمام شد‌‌ه گند‌‌م د‌‌ر کشور بالاتر از آن است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران