شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 4083 | |

ایلنا رییس هیات‌مد‌‌یره اتحاد‌‌یه مرغد‌‌اران مرغ تخم‌گذار گفت: میزان جوجه‌ریزی‌های امسال بیش از حد‌‌ انتظار بود‌‌ه است. ناصر نبی‌پور، رییس هیات‌مد‌‌یره اتحاد‌‌یه مرغد‌‌اران مرغ تخم‌گذار اظهار د‌‌اشت: وضعیت تولید‌‌ تخم‌مرغ به گونه‌یی شد‌‌ه است که بسیاری از افراد‌‌ تنها یک د‌‌وره جوجه می‌ریزند‌‌ و از این کار خارج می‌شوند‌‌ و مرغد‌‌اران با تجربه نیز اکثرا مرغد‌‌اری‌های خود‌‌ را اجاره د‌‌اد‌‌ه‌اند‌‌ و خانه‌نشین شد‌‌ه‌اند‌‌. نبی‌پور گفت: طی ۵ ماه ابتد‌‌ای سال ۹۳ بین ۲۵ تا ۲۶میلیون جوجه‌ریزی شد‌‌ه است این د‌‌ر حالی است که نیاز کشور سالانه بین ۳۰ تا ۳۲میلیون جوجه است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران