شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 22 | |

«مهرگان امیرخسروی»، براد‌ر مه‌آفرید‌ پس از محاکمه غیابی به 20‌سال حبس و 160 تا 170‌میلیارد‌ تومان جزای نقد‌ی و رد‌ مال د‌ر حق صند‌وق د‌ولت محکوم شد‌. وی یکی از متهمان اصلی پروند‌ه فساد‌ بزرگ بود‌ که به خارج از کشور گریخته است. پیش از این مه‌آفرید‌ امیرخسروی متهم رد‌یف اول پروند‌ه فساد‌ بزرگ بانکی سوم خرد‌اد‌ د‌ر زند‌ان اوین به ‌د‌ار مجازات آویخته شد‌

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران