شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 44237 | |

عملکرد صندوق بیمه در سال زراعی93-92 نشان می‌دهد

صندوق بیمه 128مورد بیمه‌ای در بخش‌های مختلف کشاورزی را در قبال 208 خطر طبیعی تحت پوشش قرار داد

گروه اقتصاد اجتماعی|

ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزی ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﺘﺮﻳﻦ ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲشود و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری و ﺗﻮﺟـﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﭼﺮاﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺸﺎورزی داﻧﺴﺖ. اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﺎورزی اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ‌دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. باتوجه به اهمیت این بخش حیاتی در شریان اقتصادی کشور صندوق‌های بیمه‌یی و سازمان‌های حمایتی به کمک آمده‌اند تا دامان کشاورزی را از چنگال بالای طبیعی و تغییرات اقلیمی برهاند. بر همین اساس گزارشی از اخرین داده‌های منتشر شده از سوی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و اﻗﺘﺼﺎدیی وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده که عملکرد صندوق بیمه در حوزه کشاورزی را مبسوط مورد بررسی قرار داه است. براساس این گزارش در ﺳﺎل زراﻋﻲ93 ـ 1392 ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺣﺪود 128ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪیی زراﻋﻲ، ﺑﺎﻏﻲ، دام، ﻃﻴﻮر، آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ 208ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻗﻬﺮی و ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی داﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در زﻳﺮﺑﺨﺶ زراﻋﺖ 45ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪیی ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﺎ 51ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار دارد. در زﻳﺮﺑﺨﺶ دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻤﻌﺎ 27ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ و در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ 5ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.


گندم و پسته رکورددار سطح پوشش بیمه

در زﻳﺮﺑﺨﺶ زراﻋﺖ در ﻣﺠﻤﻮع 3,9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﻣﺰروﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم دﻳﻢ ﺑﺎ 1,3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ 890ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﻪ، رتبه ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم (آﺑﻲ و دﻳﻢ) ﺣﺪود 2,3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر (59درﺻﺪ) ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﻪ زراﻋﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫﺪ. زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺰ از 551ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﺴﺘﻪ ﺑﺎ 108ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر و رتبه ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﺑﺎ 92ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻬﻢ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﭘﺴﺘﻪ، ﺳﻴﺐ، اﻧﮕﻮر و ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌا 326ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﻮح ﺑﻴﻤﻪ اﻳﻦ زﻳﺮﺑﺨﺶ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲدﻫﻨﺪ.


9میلیون دام و 976میلیون قطعه طیور زیر پرچم بیمه

در زﻳﺮﺑﺨﺶ دام، ﺣﺪود 9ﻣﻴﻠﻴﻮن واﺣﺪ داﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﻤﻪ دامﻫﺎی ﺳﺒﻚ (ﺑﺰ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ) ﺑﺎ 4,5ﻣﻴﻠﻴﻮن راس است. اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن‌رﺿﻮی ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 817ﻫﺰار واﺣﺪ داﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داﻣﻲ ﻛﺸﻮر را داراست.

درﺧﺼﻮص زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻃﻴﻮر، ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺣﺪود 976ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻃﻴﻮر را ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 234ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻧﻴﻤﭽﻪ ﮔﻮﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻤﻪ 929ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ (95,2درﺻﺪ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﻪ اﻳﻦ زﻳﺮﺑﺨﺶ) ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه را داراﺳﺖ. در زﻳﺮﺑﺨﺶ آﺑﺰ ﻳﺎن، در ﺳﺎل زراﻋﻲ93 ـ 1392 درﻣﺠﻤﻮع 45ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش آﺑﺰﻳـﺎن ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺮماﺑﻲ (35,5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ) ﺑـﻮده اﺳـﺖ. اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺑﺎ 17,6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه، رتبه ﻧﺨﺴﺖ را دراختیار دارد. ﻣﺰارع ﻣﻴﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﺣﺪودا 9,3ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﻮح اﻳﻦ زﻳﺮﺑﺨﺶ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ‌ﺷﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻴﺎت، 3,1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘـﺎر از ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎم‌ﻣﻨﺪ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی زﻳﺮﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﻊ ﺑﻮده و ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ، اﺳﺘﺎن ﻳﺰد ﺑﺎ 920ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﻪ ﺷﺪه را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ در ﻛﻞ 208ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮﺑﺨﺶ زراﻋﺖ 13ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺴﺎرت‌زا ﻛﻪ اﻫﻢ آن ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ، ﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺨﺒﻨﺪان و ﺳﻴﻞ و ﺑﺎرانﻫﺎی ﺳﻴﻞآﺳﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه، هستند. در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ 25ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ، ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪیی داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺴﺎرت‌زا ﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺨﺒﻨﺪان ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺪامﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزی، در زﻳﺮﺑﺨﺶ دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ‌ﺗﺮﺗﻴﺐ 25، 121 و 17ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ کرده اﺳﺖ. در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ 7ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻛﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آنها ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ اﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ است.

سهم 50درصدی باغبانی در دریافت غرامت

ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮای ﺧﺴﺎرات وارد شده ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ در ﺳﺎل زراﻋﻲ93 ـ 1392، ﺟﻤﻌﺎ 8720ﻣﻴﻠﻴﺎرد رﻳﺎل ﻏﺮاﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺸﺎورزان ﭘﺮداﺧﺖ کرده ﻛﻪ ﺳﻬﻢ زﻳﺮﺑﺨﺶ زراﻋﺖ 25,97درﺻﺪ، ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ 50,18درﺻﺪ، دام 7,87درﺻﺪ، ﻃﻴﻮر 15,57درﺻﺪ، آﺑﺰﻳﺎن 0,24درﺻﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲ 0,16درﺻﺪ است. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ واﮔﺬاری ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻤﻪﮔﺮی ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻧﻴﺰ، در اﺟﺮای ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻤﻬﻴﺪات و ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزی، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻻزم ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﺗﻌﺎوﻧﻲ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی ﺑﻴﻤﻪﮔﺮی ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺻﺪور ﺑﻴﻤﻪﻧﺎﻣﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺴﺎرت را در رأس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﻗﺮار داده و ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺑﻪﻛﺎرﮔﻴﺮی ﺧﺪﻣﺎت اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﻴﺖ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﺎورزی و ﺑﺎ ﺗاﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن رﺷﺘﻪ ﻛﺸﺎورزی در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﻞﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪیی ازﺟﻤﻠﻪ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻈﺎم داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻄﻠﻮب و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از 340ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزی (ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزی) در ﻛﺸﻮر ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮا در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﻛﺸﺎورزی ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ کنند، اﻗﺪام ﻛﻨﺪ.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران