شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 40355 | |

آمار نامه کشاورزی در سال 1393 نشان می‌دهد

از سوی صندوق بیمه کشاورزی 128 مورد بیمه‌ای در سال زراعی 93-1392 در برابر 208 ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻗﻬﺮی و ﻃﺒﻴﻌﻲ محافظت شد

گروه اقتصاد اجتماعی

بخش ﻛﺸﺎورزی ﻳﻜﻲ از مهم‌ترین ﻗﻄﺐﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲشود و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاری و ﺗﻮﺟـﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﻣﺮی اﺟﺘﻨﺎبﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻗﺘﺼﺎد اﻳﺮان را ﺑﺎﻳﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ ﻛﺸﺎورزی داﻧﺴﺖ. اﻗﺘـﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺸﺎورزی اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺷﺘﻐﺎل و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮ ﻛﺴﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ اﻣﻮر ﭼﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮی در ﺣﻔﻆ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ، اﺑﻌـﺎد ﺳﻴﺎﺳـﻲ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ درﻛـﺸﻮر دارد و ﭼﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧﺪه‌یی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺮﻗﺪرتﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ. در این گزارش مهم‌ترین دستاوردهای حوزهای مختلف بخش کشاورزی به استناد «آمار نامه کشاورزی در سال 1393» آورده شده است.

ﺑﺮ اﺳﺎس اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل 1393 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر آب و ﺧﺎک ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آنﻫﺎ ﺣﺪود 76739 ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر از زﻣﻴﻦﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎی آﺑﻴـﺎری ﺗﺤـﺖ ﻓـﺸﺎر ﻣﺠﻬـﺰ شده و ﺣـﺪود 72040 ﻫـﺰار ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﻛﺸﺎورزی ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﻲ آﺑﻴﺎری و زﻫﻜﺸﻲ اﺣﺪاث و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در بخش ﺗﺠﻬﻴـﺰ و ﻧﻮﺳـﺎزی ﺣـﺪود 137263 ﻫﻜﺘـﺎر از اراﺿـﻲ به همراه ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﻧﻮﺳـﺎزی اراﺿـﻲ ﭘﺎﻳـﺎب ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﻲ آﺑﻴـﺎری، زﻫﻜـﺶ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت آب و ﺧﺎک در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎی ﻛﺸﺎورزی، اﺟﺮای ﻋﻤﻠﻴﺎت آب و ﺧﺎک ﺣﻮﺿﻪ ﻣﻮﻧﺪ و ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﺎدل 459 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻗﻨﺎت اﺣﻴﺎ، ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻻﻳﺮوﺑﻲ ﻣﻌﺎدل 34 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آب از ﻃﺮﻳﻖ اﺣﺪاث ﻃﺮح‌ﻫﺎی ﻛﻮﭼﻚ و زودﺑﺎزده ﺗاﻣﻴﻦ آب ﺷﺪه اﺳﺖ.


کاهش 28درصدی تولید بچه ماهی با وجود رشد 11درصدی تعداد مزارع پرورش ماهی

ﻣﻴﺰان ﺗﺪارک اﻧﻮاع ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 1393، ﺣﺪود 1963250 ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ آن (75درﺻـﺪ) از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات داﺧﻠﻲ و ﻣﺎﺑﻘﻲ از ﻣﺤﻞ واردات (25درﺻﺪ) ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ. همچنین ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﻛﻮد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺳﺎل، 1393، رقمی معادل 1563146 ﺗﻦ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﻮاع ﻛﻮدﻫـﺎی ازﺗـﻪ، ﻓـﺴﻔﺎﺗﻪ، ﭘﺘﺎﺳـﻪ و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻮدﻫﺎی ازﺗﻪ (83درﺻﺪ) ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺳﻤﻮم ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 724 ﺗﻦ در ﺳﺎل 1392 ﺑﻪ 1195 ﺗﻦ در ﺳﺎل 1393 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ که این رقم از رشد 65 درصدی حکایت دارد. ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش اﻧﻮاع ﺑﺬور اﺻﻼحﺷﺪه نیز در سال 93 با رشد 24 درصد ی همراه بوده است. در بخش دامپروری آمارها از رشد 5,4درﺻﺪی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﺎﻟﻪ اﺻﻴﻞ ﻛﺸﻮر خبر می‌دهد. به عبارت دیگر این جمعیت از 933ﻫﺰار رأس در ﺳﺎل 1392 ﺑﻪ 983 ﻫﺰار رأس در ﺳﺎل 1393 رﺳﻴﺪه است. این در حالی است که ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪﻣﺎﻫﻲ با کاهش 28,6 درﺻﺪی رو به رو بوده استﺗﻌﺪاد ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮمآﺑﻲ ﻛﺸﻮر از 14615 ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ در ﺳﺎل 1392 ﺑﻪ 16254 ﺑﺎب ﻣﺰرﻋﻪ در ﺳﺎل 1393 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮاﺑﺮ 11,2درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزی در اﻳﺮان از ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزی اﺳﺖ. ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در 23 ﻣﺆﺳﺴﻪ، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه و ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ، 34 ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، 64 ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش، 34 ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺗﺮوﻳﺞ، 314 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ و ﻣﺰرﻋـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ و 3 ﻣﺮﻛـﺰ رﺷـﺪ ﻛﺸﺎورزی و ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎ 27 ﺷﺮﻛﺖ داﻧﺶ‌ﺑﻨﻴﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ و ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲرﺳﺪ. در بخش آموزش نیز در ﺳﺎل 1392، ﺗﻌﺪاد 22151 ﻧﻔﺮ در دورهﻫـﺎی آﻣـﻮزش ﻋﻠﻤـﻲ-ﻛـﺎرﺑﺮدی، ﺗﻌـﺪاد 92478 ﻧﻔـﺮ در دورهﻫـﺎی آﻣﻮزش ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ، ﺗﻌﺪاد 15571 ﻧﻔﺮ در دورهﻫﺎی آﻣﻮزش رﺳﻤﻲ (ﻓﻨـﻲ ﺣﺮﻓـﻪای و ﻛـﺎرداﻧﺶ) و ﺗﻌـﺪاد 209هزار و 16 نفر در دورهﻫﺎی آﻣﻮزش ﺑﻬﺮهﺑﺮداران آﻣﻮزش دﻳﺪه اﻧﺪ.


پرونده 2 هزار طرح تحقیقاتی بسته شد

در ﺳﺎل 1393 ﺗﻌﺪاد 7411 ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺑﻮده (ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 5381 ﻓﻘﺮه ﻃﺮح اداﻣﻪدار از ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺑﻮده و ﺗﻌﺪاد 2030 ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ) و 2438 ﻃﺮح ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﺟﺮا ﺷﺪه، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ 98 دﺳﺘﺎورد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻣﻌﺮﻓﻲ 24 رﻗﻢ ﺟﺪﻳﺪ زراﻋﻲ و ﺑﺎﻏﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺎورزی در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد 4826 ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 1451 ﻣﻘﺎﻟﻪ ISI ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻋﺪد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﻜﻞﮔﻴﺮی اﻳﺪهﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


واگذاری 90درصد از واحدهای تولیدی

به بخش خصوصی

در ﺳﺎل زراﻋﻲ 93ـ1392 ﺻﻨﺪوق ﺑﻴﻤﻪ ﺣﺪود 128 ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪای زراﻋﻲ، ﺑﺎﻏﻲ، دام، ﻃﻴﻮر، آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ 208 ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﻗﻬﺮی و ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻧﻮاع ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی داﻣﻲ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در زﻳﺮﺑﺨﺶ زراﻋﺖ 45 ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪای ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻨﻪ درﺧﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻤﻌﺎً 51 ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ ﻗﺮار دارد. در زﻳﺮﺑﺨﺶ دام، ﻃﻴﻮر و آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻤﻌﺎً 27 ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﻪ و در زﻳﺮﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ 5 ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ از ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ. در زﻳﺮﺑﺨﺶ زراﻋﺖ درﻣﺠﻤﻮع 3,9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر از اراﺿﻲ ﻣﺰروﻋﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮔﻨﺪم دﻳﻢ ﺑﺎ 1,3ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﻜﺘﺎر ﺑﻮده و در ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﻛﺸﻮر، اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺎ 890ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻤﻪ، رﺗﺒﺔ ﻧﺨﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﺑﻴ ﻤﻪ ﺷﺪة ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. ﺣﺪود 90درﺻﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی در ﻗﺎﻟﺐ اﺟﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ واﺣﺪ اﻣﻮر دام در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻴﺎر و راﻫﻜﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه‌وری ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ راﻫﺒﺮد ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران