شماره امروز: ۵۴۷

| | |

پاون| حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان نخستین ماه سال آبی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته 7.9 درصد کاهش را نشان می‌دهد. حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان مهرماه جاری، 17 میلیارد و 860 میلیون مترمکعب به ثبت رسیده است. این در حالی است که حجم آب موجود در سدهای کشور در زمان مشابه سال گذشته، حدود 19 میلیارد و 400 میلیون مترمکعب گزارش شده بود. براساس این گزارش، حجم آب ورودی به مخازن سدهای کشور نیز از ابتدای سال آبی جاری تاکنون 950میلیون مترمکعب بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران