شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 63352 | |

در پاییز سال گذشته، تورم قیمت گروه «سبزیجات»، معادل 0.26درصد و تورم قیمت گروه «میوه‌ها و میوه‌های آجیلی» معادل 0.41درصد بوده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در فصل پاییز براساس سال پایه ۱۳۹۰ برابر است با 222.46 که نسبت به فصل قبل 10.39درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 3.91درصد افزایش یافته است. درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) برابر با 2.93 درصد است. همچنین شاخص گروه «غلات» در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ برابر با 256.60 بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 16.55درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.58درصد است.

شاخص گروه «سبزیجات» هم در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ برابر با 207/97 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.56درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 0.26 درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «میوه‌ها و میوه‌های آجیلی» در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ برابر با 216/25 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 1.86درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 0.41درصد است.

علاوه بر این شاخص گروه «دانه‌ها و میوه‌های روغنی» هم در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ برابر با 222.34 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.05 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 10.70 درصد است.

شاخص گروه «محصولات نوشابه‌یی و ادویه‌یی» در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ برابر با 264.41 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 3.24 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 2.92 درصد است. شاخص گروه «توتون و تنباکو»، هم در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ برابر با 288.44 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 14.06درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 1.99درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «مواد خام طبقه‌بندی نشده» هم در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ برابر با 224.49 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 9.47درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 0.17درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه «حیوانات و محصولات حیوانی» هم در فصل پاییز سال ۱۳۹۵ برابر با 216.24 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 8.97درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با 5.37 درصد است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران