شماره امروز: ۵۴۷

| | |

گروه اقتصادکلان|

بر اساس آمارها حدود 12‌میلیون نفری که از گوشی همراه استفاده نمی‌کنند به دلیل نداشتن دانش و مهارت پایین استفاده از این تکنولوژی بوده است. جداول مرکز آمار از طرح جمع‌آوری آمارهای مربوط به حوزه ارتباطات، نشان می‌دهد کل افراد بالای 6سالی که از تلفن همراه استفاده نمی‌کنند حدود 15‌میلیون است که حدود 12‌میلیون آنها به دلیل نداشتن مهارت و دانش لازم نمی‌توانند از تلفن همراه استفاده کنند. 9‌میلیون این تعداد زن و 5‌میلیون مرد هستند. یکی دیگر از این عوامل در پرسشنامه دلایل فرهنگی ذکر شده است که در کل 4‌میلیون نفر به این دلیل از خریدن موبایل ناکام مانده‌اند. در خصوص دلایل فرهنگی یک ‌میلیون مربوط به مردان و 3‌میلیون مربوط به زن‌ها است.


ضریب نفوذ اینترنت بیشتر از رایانه

به گزارش «تعادل»، مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری برخورداری خانوارها و اسـتفاده افـراد از فنـاوری اطلاعـات و ارتباطـات در سال 1394 که مربوط به دوره زمانی سه ماهه از 3ماه قبل از زمان آمارگیری تا زمان آمـارگیری (بهمـن مـاه 1394) است، منتشر کرد. براساس این آمارگیری در سال 1394 از مجموع جمعیت کشور، تعداد 32.8‌میلیون نفر کاربر اینترنت بوده‌اند کـه نشان می‌دهد 41.6‌درصد جمعیت از اینترنت استفاده کرده‌اند. اندازه این سهم بـرای جمعیـت 6سـاله و بیشتر کشور، 45.3‌درصد (ضریب نفوذ اینترنت کشور) و برای نقاط شهری و روسـتا یی کشـور بـه ترتیـب 52.1‌درصد و 26.6‌درصد بوده است. این در حالی است که طبق همین آمار ضریب نفوذ استفاده از رایانه برای جمعیت بالای 6 سال 41‌درصد بوده است. این آمارها نشان می‌دهد که حدود 4.3‌واحد‌درصد نسبت استفاده‌کنندگان از اینترنت به رایانه بیشتر است. این افزایش احتمالاً به دلیل افزایش تلفن همراه بوده است که بیشتر مشترکین از طریق آن وارد شبکه می‌شوند. طبق این آمار از مجموع جمعیت کشور تعداد 56.6‌میلیون نفر کاربر تلفن همراه بوده که 56.4‌میلیون نفر از آنـان، افـراد 6ساله و بیشتر است. از این تعداد، 42.8‌میلیون نفـر در نقـاط شـهری و 13.6میلیون نفـر در نقـاط روستایی ساکن بوده‌اند. براین اساس ضریب نفوذ تلفن همـراه در کشـور و در بـین افـراد 6سـاله و بیشـتر 77.9‌درصد و برای نقاط شهری و روستایی به ترتیب 80,5‌درصد و 70.8‌درصد بوده است. مقایسه اطلاعات سه دوره اخیر آمارگیری نشان می‌دهد که در سـال 1394 ضـریب نفـوذ تلفـن همـراه نسبت به سال‌های 1389 و 1392 در بین افـراد 6 سـاله و بیشـتر بـه ترتیـب 24‌درصد و 10.7‌درصد بیشتر شده است.

بنابراین می‌بینیم که تا چه اندازه افزایش ضریب موبایل روی ضریب نفوذ اینترنت تاثیر گذاشته است. مقایسه اطلاعات چهار دوره اخیر آمارگیری نشان می‌دهد کـه در سـال 1394 ضـریب نفـوذ اینترنـت نسبت به سال‌های 1387، 1389 و 1392 در بین افـراد 6 سـاله و بیشـتر بـه ترتیـب 33.3‌درصد، 29.4‌درصد و 15.3درصد بیشتر شـده اسـت همچنـین ضـریب نفـوذ اینترنـت 45.3درصـدی سـال 1394 در مقایسه با ضریب نفوذ اینترنت 30‌درصدی سال 1392 بیانگر رشد 51‌درصدی نسـبت بـه دوره قبـل است.


79درصد؛ دسترسی به اینترنت سیار

از مجموع خانوارهای کشور، در حدود 13.5میلیون خـانوار (55.5درصـد) در محـل سـکونت بـه اینترنـت دسترسی داشته‌اند، 8‌میلیون خانوار (33‌درصد) در محل سکونت به اینترنت دسترسی نداشـته و 2.8‌میلیون خانوار (11.6‌درصد) دسترسی به اینترنت در محـل سـکونت را اظهـار نکـرده‌اند. از کـل خانوارهـای دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت، تعداد 11.2‌میلیون خانوار (82.8‌درصد) در نقـاط شـهری و 3.2‌میلیون خانوار (17.2‌درصد) در نقاط روستایی زندگی می‌کرده‌اند. همچنین اندازه سـهم خانوارهـای دارای دسترسی به اینترنـت در محـل سـکونت بـرای خانوارهـای شـهری 62.1‌درصد و بـرای خانوارهـای روستایی 36.7‌درصد است. بر اساس نتایج طرح، از کل خانوارهای دارای دسترسی به اینترنـت در محـل سـکونت، 7‌میلیون خـانوار (5.9‌درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت ثابت و 10.7‌میلیون خانوار (79‌درصد) حـداقل بـه اینترنـت پرسرعت سیار دسترسی داشته‌اند.


دسترسی به رسانه و رایانه

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران که از زمینه طرح آمارگیری «برخورداری خانوارها و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۳۹۴» به دست آمد، از مجموع 24.30‌میلیون خانوار ایرانی در حدود 21.4‌میلیون خانوار (2.88‌درصد) در محل سکونت خود به رادیو دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم‌ها برای خانوار شهری 88.7‌درصد و برای خانوار روستایی 86.9‌درصد بوده است. از کل خانوارهای کشور حدود 99.3‌درصد معادل 24.1‌میلیون خانوار در محل سکونت به تلویزیون دسترسی داشته‌اند. اندازه این سهم برای خانوار شهری 99.6‌درصد و برای خانوار روستایی 98.6‌درصد بوده است. ۲۴‌میلیون خانوار ایرانی معادل 98.7‌درصد در محل سکونت خود به تلفن ثابت یا همراه دسترسی داشته‌اند، اندازه این سهم برای خانوار شهری معادل 99.3 و برای خانوار روستایی ۹۷‌درصد بوده است. همچنین از مجموع خانوارهای کشور حدود 13.9‌میلیون خانوار معادل 57.4‌درصد در محل سکونت خود به رایانه دسترسی داشته‌اند. همچنین حدود 13.5‌میلیون خانوار معادل 55.5‌درصد در محل سکونت خود به اینترنت

دسترسی داشته‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران