شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 52999 | |

براساس یافته‌های مرکز آمار ایران

براساس اعلام مرکز آمار ایران، درصد تغییر شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی در شهریور نسبت به ماه گذشته منفی 0.1درصد شده است. مطابق این گزارش شاخص کل در شهریور به عدد 244.0 رسیده این درحالی است که این شاخص در ماه قبل 244.1 بوده است.

گزارش منتشر شده مرکز آمار نشان می‌دهد که شاخص کل (برمبنای 1390=100) در شهریور سال1395 عدد244.0 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل منفی 0.1درصد کاهش داشته است. شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، 7.5درصد افزایش یافته و نسبت به ماه قبل (7.8درصد)، کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل در 12ماهه منتهی به شهریور سال1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستایی) 7.7درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به مرداد1395‌ (8.0‌ درصد)، کاهش یافته است. شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نیز در این ماه به رقم 267.7 رسید که نسبت به ماه قبل 0.7درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه موردبررسی به عدد264.4 رسید که نسبت به ماه قبل 0.8درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.6درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 6.4درصد است. مطابق این گزارش شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.8درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به شهریور1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6.4درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به مرداد1395 (6.7درصد) کاهش یافته است. همچنین شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در شهریور1395 به رقم 228.1 رسید که 0.4درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 7.2درصد بوده و نرخ تورم 12‌ماهه منتهی به شهریور سال1395 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 8.7درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به مرداد1395 (90درصد) کاهش یافته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران