شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 35528 | |

طی سال‌های1385 تا 1390 مردم ایران با‌سوادتر شده‌اند اما همچنان بی‌سوادی روستاییان دوبرابر شهرنشینان است. در عین حال بی‌سوادی همچنان میان زنان با یک فاصله 7.8درصدی فراگیرتر از مردان است. آن‌طور که رییس گروه آمارهای سرشماری مرکز آمار اعلام کرده، در فاصله سال1385 تا 90 یعنی در خلال 5سال، میزان بی‌سوادی در سطح کشور یک‌درصد کاهش یافته است. براین اساس، درصد بی‌سوادی در کشور در سال85 برابر با 15.4درصد بوده که این درصد در سال90 به 14.4درصد کاهش پیدا کرده اما میزان کاهش بی‌سوادی در مناطق روستایی مقداری بیش از مناطق شهری بوده است. در سال85 نرخ بی‌سوادی در شهرها از 11.1درصد به 10.6درصد کاهش یافته و این کاهش در روستاها از 24.8درصد به 24درصد بوده است.

سیاست‌های تشویقی همچون فعالیت سمن‌ها، نهضت‌های سوادآموزی همچنین اعمال سیاست‌های تنبیهی مانند محدودیت صدور و تمدید گواهینامه برای بی‌سوادان؛ ازجمله سیاست‌هایی به‌شمار می‌آید که در فاصله یک دوره 5ساله، مردان و زنان کشور را کمی باسوادتر از قبل کرده است. نرخ بیکاری زنان در سال85 برابر 19.7درصد و برای مردان هم معادل 11.3درصد بوده است. برآوردهای اعلام شده رییس گروه آمارهای سرشماری مرکز آمار از وضعیت بی‌سوادی کودکان هم نشان می‌دهد این نرخ کاهش نسبتا بیشتری داشته است؛ بی‌سوادی کودکان 6 تا 9ساله در سال85 برابر با 7.9درصد بوده که این نرخ در پایان سال90 با کاهش 2.6درصدی همراه بوده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران