شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11475 | |


مرکز آمار ایران گزارش نرخ بیکاری فصل تابستان را 9.5درصد اعلام کرد. در فصل تابستان نرخ بیکاری مردان به 7.9درصد و نرخ بیکاری زنان به ۱۸درصد رسید. طبق نتایج به‌دست آمده، در فصل تابستان نرخ مشارکت اقتصادی در جمعیت 10ساله و بیشتر در کل کشور 37.2درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 62.7 درصد و در بین زنان 11.7درصد محاسبه شده است. همچنین درصد جمعیت فعال 10ساله و بیشتر در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری است به‌طوری که نرخ مشارکت اقتصادی در نقاط روستایی 39.8درصد و در نقاط شهری 36.2درصد بوده است. درصورتی که جمعیت 15ساله و بیشتر جمعیت در سن کار فرض شود، نرخ مشارکت اقتصادی درکل کشور 40.5درصد به‌دست می‌آید. این شاخص در بین مردان 68.8 درصد و در بین زنان 12.7درصد در نقاط شهری 39.4درصد و در نقاط روستایی 43.8درصد به‌دست می‌آید. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی (55, 5 درصد) در گروه سنی 34-30 ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه سنی 39-35 ساله با 94.5درصد و زنان برای گروه سنی‌ 29-25 ساله با 19.2درصد بیشترین مقادیر را به‌خود اختصاص داده‌اند. اگر نرخ بیکاری نشان دهنده درصد بیکاران از جمعیت فعال است در مقابل نرخ اشتغال نشان دهنده درصد شاغلان از جمعیت فعال است. براساس نتایج به‌دست آمده در فصل بهار نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر در کل کشور 9.5درصد بوده است. این شاخص در بین مردان 7.9درصد و در بین زنان 18.0درصد محاسبه شده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که نرخ بیکاری در نقاط شهری بیشتر از نقاط روستایی است. به‌طوری که نرخ بیکاری در نقاط شهری 10.5درصد و در نقاط روستایی 7.0درصد است. چنانچه جمعیت فعال، 15ساله و بیشتر در نظر گرفته شود، نرخ بیکاری 9.5درصد به‌دست می‌آید. مقایسه نرخ بیکاری درگروه‌های سنی نشان می‌دهد، بیشترین نرخ بیکاری در گروه سنی 24-20 ساله با 25.3درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد، همین گروه سنی در بین مردان با 20.8درصد و در بین زنان 50.4 درصد، بالاترین نرخ بیکاری را به‌خود اختصاص داده است. بررسی نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر نشان می‌دهد که این شاخص در تابستان 1393 نسبت به تابستان 1392، 0.9درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری 1.5درصد کاهش و در نقاط روستایی 0.8درصد افزایش داشته است. همچنین در بین مردان 0.2درصد و در بین زنان 3درصد کاهش یافته است. نرخ بیکاری جمعیت 10ساله و بیشتر در تابستان 1393 نسبت به بهار 1393، 1.2درصد کاهش یافته است. این شاخص در نقاط شهری یک‌درصد و در نقاط روستایی 0.5درصد کاهش یافته است همچنین تغییرات این نرخ در بین مردان 1.1درصد و در بین زنان نیز 1.3درصد کاهش یافته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران