شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 16115 | |

آمار 10 ماهه نخست سال جاری نشان می‌دهد

گروه صنعت و معدن|

آمار مربوط به 10ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد در این مدت در مجموع 2هزارو523 پروانه بهره‌برداری صنعتی صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 3/19درصد افزایش یافته است. درهمین حال میزان سرمایه این تعداد پروانه بهره‌برداری صنعتی معادل 66هزارو722میلیون ریال است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 7/4درصدی را نشان می‌دهد. آمار پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادرشده در 10ماهه نخست سال‌جاری همچنین نشان می‌دهد صدور پروانه بهره‌برداری در 25رشته فعالیت صنعتی (از مجموع 32رشته فعالیت صنعتی منتخب) افزایش و در 3رشته فعالیت استخراج کانه‌های فلزی، تولید محصولات از توتون و تنباکو و تولید انرژی کاهش یافته است.

براساس این آمار، رشته فعالیت سایر محصولات کانی غیرفلزی با 364فقره پروانه بهره‌برداری، توانست بیشترین سرمایه‌گذاری را محقق کند. میزان سرمایه‌گذاری محقق شده در این رشته فعالیت در مدت 10ماهه نخست سال‌جاری 9هزارو462میلیارد ریال است. در مدت مشابه سال گذشته به تعداد 319 پروانه بهره‌برداری در گروه سایر محصولات کانی‌های غیرفلزی صادرشده و میزان سرمایه‌گذاری صورت گرفته نیز 8هزارو201میلیارد ریال بود. میزان اشتغال ایجادشده در این گروه در 10ماهه نخست سال‌جاری 5هزارو562 فرصت شغلی است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4/9درصد کاهش یافته است. پس از سایر محصولات کانی غیرفلزی، محصولات از لاستیک و پلاستیک با 326 مجوز بهره‌برداری در 10ماهه نخست سال‌جاری در رتبه دوم قرار گرفته است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 3/11درصدی را نشان می‌دهد. میزان سرمایه این گروه فعالیت در مدت یادشده 5هزارو65میلیون ریال است که این رقم در مقایسه با 10ماهه نخست سال92، افزایش 19درصدی را نشان می‌دهد. میزان اشتغال ایجادشده در این گروه فعالیت نیز با 5/11درصد افزایش از 3هزارو260 فرصت شغلی به 3هزارو636نفر اشتغال افزایش یافته است.

محصولات غذایی و آشامیدنی با 251 پروانه بهره‌برداری صادرشده در رتبه سوم قرار دارد. آمار مربوط به 10ماهه نخست سال‌جاری نشان می‌دهد تعداد پروانه بهره‌برداری صادرشده در این گروه فعالیت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 6/1درصد افزایش یافته است. همچنین سرمایه این مجوزهای بهره‌برداری این گروه فعالیت در 10ماهه نخست سال‌جاری 7هزارو195میلیون ریال است. میزان اشتغال این تعداد پروانه بهره‌برداری نیز 4هزارو165 فرصت شغلی است که در مقایسه با مدت مشابه سال92، به میزان 6/14درصد کاهش داشته است.

در گروه محصولات فلزی فابریکی نیز به تعداد 197 پروانه بهره‌برداری با میزان سرمایه 2هزارو993میلیون ریال صادر شده است. این درحالی است که در 10ماهه نخست سال گذشته به تعداد 153 پروانه بهره‌برداری با میزان سرمایه‌یی معادل 2هزارو448میلیون ریال صادر شده بود. مقایسه پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده در این رشته فعالیت صنعتی، افزایش 8/28درصدی در تعداد و 3/22درصدی در سرمایه این بخش را نشان می‌دهد. درهمین حال میزان اشتغال ایجادشده در این رشته فعالیت صنعتی با 9/7درصد کاهش از 2هزارو569 فرصت شغلی در 10ماهه نخست سال92 به تعداد 2هزارو365نفر رسید. در رشته فعالیت ساخت مواد و محصولات شیمیایی به تعداد 176 پروانه بهره‌برداری در 10ماهه نخست سال‌جاری صادر شده است که این رقم 9/2درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. میزان سرمایه این تعداد پروانه بهره‌برداری در مدت یادشده 5هزارو671میلیون ریال است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال92، افزایش 5/15درصدی را نشان می‌دهد. میزان اشتغال ایجادشده در این گروه فعالیت در مدت 10ماهه نخست سال‌جاری با 7/27درصد افزایش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از 2هزارو816 فرصت شغلی به 3هزارو595نفر اشتغال رسید. در گروه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات در 10ماهه نخست سال‌جاری 158 پروانه بهره‌برداری صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9/3درصد افزایش یافته است. همچنین میزان سرمایه گروه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات در 10ماهه نخست سال‌جاری 2هزارو212میلیون ریال است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4/37درصد کاهش یافته است. میزان اشتغال ایجادشده در این گروه نیز 7/21درصد کاهش یافته و از رقم 3هزارو563 فرصت شغلی به 2هزارو789نفر اشتغال رسیده است.

براساس این گزارش، در 10ماهه نخست سال‌جاری رشته فعالیت استخراج سایر معادن به تعداد 111 پروانه بهره‌برداری جدید به ثبت رساند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7/20درصد افزایش یافته است. میزان سرمایه این تعداد پروانه بهره‌برداری تا پایان دی سال‌جاری، یک‌هزارو510میلیون ریال است که این رقم در مقایسه بامدت مشابه سال گذشته 7/4 درصد افزایش یافته است. میزان اشتغال ایجادشده در این رشته فعالیت نیز یک‌هزارو257نفر است که این رقم در مقایسه با 10ماهه نخست سال گذشته 5/2درصد کاهش یافته است.

گروه ساخت منسوجات، آخرین گروه سه رقمی در جدول پروانه بهره‌برداری صادرشده در 10ماهه نخست سال‌جاری است. در رشته فعالیت ساخت منسوجات در 10ماهه نخست سال‌جاری به تعداد 106 پروانه بهره‌برداری صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2/58درصد افزایش یافته است. میزان سرمایه این گروه در 10ماهه نخست سال‌جاری 3هزارو417میلیون ریال است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 2/20درصد افزایش یافته است. میزان اشتغال ایجادشده در این رشته فعالیت در 10ماهه نخست سال‌‌جاری یک هزار و 806 نفر است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 3/19 درصدی را نشان می‌دهد.

براساس این آمار، در رشته فعالیت ساخت فلزات اساسی در 10ماهه نخست سال جاری 97 پروانه بهره‌برداری صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته از افزایش 7/34درصدی حکایت می‌کند. این افزایش تعداد پروانه‌های بهره‌برداری در رشته فعالیت ساخت فلزات اساسی درحالی رخ می‌دهد که میزان سرمایه این تعداد پروانه با 2/34درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به 6هزارو486میلیون ریال رسیده است. با صدور این تعداد پروانه بهره‌برداری برای 2هزارو297نفر اشتغال ایجاد شده که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25درصد کاهش یافته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران