شماره امروز: ۵۴۷

| | |

کارنامه 7 ماهه تجارت خارجی منتشر شد

گروه تجارت|

در 7ماهه سال 1395، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر 72,245 هزار تن و به ارزش 24 میلیارد و 657 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایشی 31.47 درصدی در وزن و 4.34 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشی 7.17 درصدی در وزن و 0.1 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با 7ماهه سال گذشته، به ارقام 18 میلیون و 728 هزار تن و 24 میلیارد و 51 میلیون دلار رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که تراز تجاری مثبت ایران در 7ماهه تنها 606 میلیون دلار بوده که نسبت به تراز تجاری مثبت 6ماهه امسال که یک میلیارد دلار بود، 400 میلیون دلار کاهش تراز تجاری مثبت داشته‌ایم. این در شرایطی است که تراز تجاری در 7ماهه سال گذشته، منفی 443 میلیون دلار بود که در این مقایسه بهبودی 840میلیون دلاری بدست آمده است.


اقلام عمده صادراتی در 7 ماه

اقلام عمده صادرات در 7ماهه سال 1395، شامل «میعانات گازی» به ارزش 4,050 میلیون دلار و سهم ارزشی 16.43 درصد، «گازهای طبیعی مایع شده» به ارزش یک میلیارد و 952 میلیون دلار و سهم ارزشی 7.91 درصد، «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» به ارزش 888 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.60 درصد، «روغن‌های سبک و فرآورده‌ها جز بنزین» به ارزش 828 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.36 درصد و «پروپان مایع شده» به ارزش 694 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.81 درصد بوده است.

صادرات قطعی با افزایش 31.47 درصدی در وزن و 4.34 درصدی در ارزش دلاری مواجه بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 341 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 20.70 درصد کاهش داشته است.


اقلام عمده وارداتی چه بودند؟

اقلام عمده وارداتی طی 7ماهه سال 1395، شامل «ذرت دامی» به ارزش 679 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.82 درصد، «لوبیای سویا» به ارزش 534 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.22 درصد، «برنج» به ارزش 508 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.11 درصد، «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف 8703 بنزینی با حجم سیلندر 2000 سی‌سی با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 30 درصد به استثنای لاستیک» به ارزش 498 میلیون دلار و سهم ارزشی 2.07 درصد، «وسایل نقلیه، دارای موتور پیستونی درون‌سوز تناوبی جرقه‌یی-احتراقی با حجم سیلندر 2000 سی‌سی اما از 2500 سی‌سی بیشتر نباشد، غیر از آمبولانس و نوع هیبریدی» به ارزش 407 میلیون دلار و سهم ارزشی 1.69 درصد بوده است. متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی نیز یک‌هزار و 284 دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.63درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است. به گزارش «تعادل»، آﻣﺎر ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر در ﺣﻮزه ﺻﺎدرات هم، ﻃﻲ ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ در دو ﺑﺨﺶ ﺻﺎدرات ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی اﻋﻼم شده

است.

از آنجا ﻛﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﻳﻦ ﻛﺎﻻ (ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی) ردﻳﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺠﺰا و ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎ ﺷﺮح «ﮔﺎزﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺪه» ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺎزﻫﺎ، ذﻳﻞ ردﻳﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ 27111190 اﻇﻬﺎر ﻣﻲﺷﺪ. با توجه ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﻛﺘﺎب ﻣﻘﺮرات ﺻﺎدرات و واردات ﺳﺎل 1395، ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ردﻳﻒ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺪ 27090010 ﺟﻬﺖ «ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی» ﻣﻨﻈﻮر شده، ﻟﺬا از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ﺟﺎری، ﺻﺎدرات دو ﻛﺎﻻی «ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی» و «ﮔﺎزﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﺪه» به‌صورت ﻣﺠﺰا و ﻫﺮ ﻳﻚ در ذﻳﻞ ﻛﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﻈﻮر شده است.

از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﮔﺮوه ﻛﺎﻻﻳﻲ «ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ» ﻗﺮار دارد، ﻟﺬا ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎف‌ﺳﺎزی ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻛﺎﻻ در 7ﻣﺎﻫﻪ ﺳﺎل ﺟﺎری و ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻳﻦ ﻛﺎﻻ از ردﻳﻒ ﮔﺮوه ﻛﺎﻻﻳﻲ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺧﺎرج و در ردﻳﻒ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ‌یی آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران