شماره امروز: ۵۴۷

یک میلیون نفر از جمعیت شاغلین کشور کاسته شد

| | |

تعادل | نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ١٣٩٩ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته بدلیل کاهش ۲.۸ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی، ۹.۶ درصد بوده است.

تعادل | نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در سال ١٣٩٩ از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در سال گذشته بدلیل کاهش ۲.۸ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی، ۹.۶ درصد بوده است. نتایج این گزارش بیانگر این است که در این سال بیش از یک میلیون نفر از جمعیت شاغلین کشور کاسته شده است. بر اساس این گزارش، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٦ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال قبل (١٣٩٨)، ١.١ درصد کاهش یافته است. در سال ١٣٩٩، به میزان ٤١,٣ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٨ درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩، برابر با ٢٣ میلیون و ٢٦٣ هزار نفر بوده که نسبت به سال قبل بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است.  بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ١٣٩٩، بخش خدمات با ٤٩,٣ درصد بیش­‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٣ درصد و کشاورزی با ١٧.٤ درصد قرار دارند. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٧ درصد از فعالان این گروه سنی در سال ١٣٩٩ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات سالانه نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به سال قبل (١٣٩٨) ٢.٣ درصد کاهش یافته است. بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله در سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که ١٦,٧ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به سال ١٣٩٨، به میزان ١.٢ درصد کاهش یافته است. برر سی نرخ بیکاری فارغ التحصیل آموزش عالی، نشان می‌دهد، ۱۴.۲ در صد جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند. این نرخ در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط روستایی نسبت به نقاط شهری بیشتر بوده است.  بررسی روند تغییـــرات این نرخ حاکی از آن است که نسبت به سال قبل۲.۵ درصد کاهش داشته است. سهم جمعیت دارای ا شتغال ناقص نشان می‌دهد که ۹.۵ در صد جمعیت شاغل، دارای ا شتغال ناقص بودهاند. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط رو ستایی بیشتر از نقاط شهری بوده ا ست. سهم ا شتغال ناقص در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل ۰.۴ در صد کاهش داشته است. در سال ۱۳۹۹ سهم جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکار۳۸.۹ ان در صد بوده ا ست. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بالاتر است. بررسی تغییرات این شاخص نشان می‌دهد که نسبت به سال قبل ۲.۷ درصد کاهش داشته است.  همچنین، نتایج گویای آن است که در سال ۱۳۹۹سهم جمعیت شاغل فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل شاغلان 52.۰ درصد بوده است. این سهم در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط رو ستایی بالاتر ا ست. با برر سی تغییرات مشاهده می‌شود، این شاخص نسبت سال قبل ۰.۳درصد افزایش داشته است. براساس این گزارش، بررسی سهم شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد، ۳۴.۴ درصد شاغلین، به طور معمول، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص که یکی از نماگرهای کار شایسته است نشان می‌دهد در کشور سهم زیادی از شاغلین بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. این شاخص نسبت به سال قبل ۳.۶ درصد کاهش داشته است.

 

اخبار مرتبط

ارسال نظر

نظر کاربران