شماره امروز: ۵۴۷

اما و اگرهای اجرا نشد‌‌ن یک مصوبه

معضل پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته و د‌‌ر پی آن مزاحمت‌هایی که از طرف این پیامک‌ها برای مشترکان ایجاد‌‌ می‌شود‌‌،…

بیشتر